30Sep

Những doanh nhân nổi tiếng

1. DONALD TRUMP

Donald Trump

Donald John Trump (born June 14, 1946) is a real estate business, an American writer. He is president and CEO of the Trump Organization, a real estate development company headquartered in the United States. Trump is also the founder of a variety of entertainment resort business that bears his name in the field of casino and hotels in many parts of the world. There is an entrepreneur, Donald Trump is a media celebrity, he is currently the host and producer of the reality television show, The Apprentice on Star World radio.

Donald was the fourth child in his family of five children whose father Fred Trump, a famous real estate tycoon in New York. Donald affected by the real estate profession from his father. Immediately after graduating from the Wharton School of the University of Pennsylvania in 1968, Donald Trump joined his father’s company, The Trump Organization.

Began his career with the reform of the Commodore Hotel into the Grand Hyatt with the Pritzker family, he continued with Trump Tower in New York City and several other residential projects. Trump then expand the business into the field of aviation and casinos, including the Taj Mahal casino purchase from the hands of Crosby, but then he led it to bankruptcy. The expansion of business has led to a large debt. Most of the information about him in the early 1990s were related to financial issues and his amorous relationship with Marla Maples, affair led to divorce Trump with his first wife, Ivana Trump.

Stage late 1990s witnessed a recovery in terms of both money and reputation of Trump. In 2001, he completed the construction of towers of 72 floors population Trump World Tower near the United Nations headquarters. Along with that, he began to build Trump Place, a complex building project along the Hudson River. He is also the owner of a shopping center at the Trump International Hotel and Tower, a multi-functional 44-story building at Columbus Circle. He also owns a lot of land in Manhattan and still is a major figure in the field of real estate in the United States.

Donald John Trump (sinh 14 tháng 6 năm 1946) là một nhà kinh doanh bất động sản, một nhà văn người Mỹ. Ông là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trump Organization, một công ty phát triển bất động sản đặt trụ sở tại Mỹ. Trump cũng là người sáng lập một loạt khu nghỉ dưỡng giải trí mang tên ông kinh doanh trong các lĩnh casino và khách sạn ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài là một doanh nhân, Donald Trump cũng là một nhân vật truyền thông có tiếng, ông hiện đang là người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất của show truyền hình thực tế, The Apprentice trên đài Star World.

Donald là con thứ tư trong gia đình năm anh em có bố là Fred Trump, một trùm bất động sản nổi tiếng ở New York. Donald bị ảnh hưởng bởi nghề bất động sản từ người cha. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Wharton của Đại học Pennsylvania năm 1968, Donald Trump đã gia nhập công ty của cha, The Trump Organization.

Bắt đầu sự nghiệp với việc cải tổ khách sạn Commodore thành Grand Hyatt cùng với gia đình nhà Pritzker, ông tiếp tục với Trump Tower tại New York và một vài dự án nhà ở khác. Trump sau đó mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực hàng không và sòng bạc, trong đó bao gồm có việc mua casino Taj Mahal từ tay nhà Crosby, tuy nhiên sau đó thì ông lại dẫn nó đến phá sản. Việc mở rộng kinh doanh đã dẫn đến một khoản nợ lớn. Phần lớn những thông tin về ông trong giai đoạn đầu thập niên 1990 đều liên quan đến vấn đề tài chính và mối quan hệ tình ái của ông với Marla Maples, mối tình đã dẫn đến vụ ly dị của Trump với người vợ đầu, Ivana Trump.

Giai đoạn cuối thập niên 1990 chứng kiến sự hồi phục về cả tiền bạc lẫn danh tiếng của Trump. Năm 2001, ông hoàn thành xây dựng tòa tháp dân sinh 72 tầng Trump World Tower nằm gần trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Cùng với đó, ông bắt đầu xây dựng Trump Place, một dự án cao ốc phức hợp dọc sông Hudson. Ông cũng là chủ của một khu thương mại tại Trump International Hotel and Tower, một cao ốc 44 tầng đa chức năng tại Columbus Circle. Ông hiện cũng sở hữu rất nhiều đất tại khu Manhattan và hiện vẫn là một trong những nhân vật lớn trong lĩnh vực bất động sản ở Hoa Kỳ.

2. BILL GATE

BILL GATE

William Henry “Bill” Gates III (born October 28, 1955) is an American businessman, philanthropist, author and chairman of Microsoft, the software giant that he along with Paul Allen founded. He is always present in the list of the richest people in the world and is the richest man in the world from 1995 to 2009, except in 2008, when he was ranked third. During his career at Microsoft , Gates as CEO and chief architect oriented to the development of the Group. Currently, he is a shareholder as the largest individual in the group, holding more than 8 percent of the shares. He is also the author and co-author of several books.

Gates is one of the famous entrepreneurs of the personal computer revolution. Although many people admired him, many competitors have criticized his business tactics, which they consider unfair or monopolistic competition, and his company has suffered a number of lawsuits . In the period near the end of his career, Gates has pursued a number of philanthropic efforts, donations and support a large amount of money for charity and fund scientific research through Bill & Melinda Gates Foundation, was established in 2000.

Gates resigned CEO of Microsoft since January 2000, but he remained as chairman and chief architect at software group. June 2006, Gates announced that he will only spend part time work for Microsoft and gain more time to the Bill & Melinda Gates Foundation. Bill slowly move the location of the chief architect to Ray Ozzie, and the vice president of strategy and research to Craig Mundie. The last full working day is reserved for Microsoft’s Gates June 27, 2008. He has also served as non-executive chairman of Microsoft, but corporate activities.

William Henry “Bill” Gates III (sinh ngày 28 tháng 10, 1955) là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và là người giàu nhất thế giới từ 1995 tới 2009, ngoại trừ năm 2008, khi ông chỉ xếp thứ ba. Trong sự nghiệp ở Microsoft, Gates làm CEO và kiến trúc sư trưởng định hướng cho sự phát triển của tập đoàn. Hiện tại, ông là cổ đông với tư cách cá nhân lớn nhất trong tập đoàn, nắm giữ trên 8 phần trăm cổ phiếu. Ông cũng là tác giả và đồng tác giả của một số cuốn sách.

Gates là một trong những doanh nhân nổi tiếng về cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Mặc dù nhiều người ngưỡng mộ ông, nhiều đối thủ cạnh tranh đã chỉ trích những chiến thuật trong kinh doanh của ông, mà họ coi là cạnh tranh không lành mạnh hay độc quyền và công ty của ông đã phải chịu một số vụ kiện tụng. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

Gates đã thôi giữ chức giám đốc điều hành của Microsoft từ tháng 1 năm 2000 nhưng ông vẫn còn là chủ tịch và kiến trúc sư trưởng về phần mềm tại tập đoàn. Tháng 6 năm 2006, Gates thông báo ông sẽ chỉ giành một phần thời gian làm việc cho Microsoft và giành nhiều thời gian hơn cho Quỹ Bill & Melinda Gates. Bill dần dần chuyển vị trí kiến trúc sư trưởng sang cho Ray Ozzie, và vị trí giám đốc chiến lược và nghiên cứu sang cho Craig Mundie. Ngày làm việc toàn phần cuối cùng giành cho Microsoft của Gates là ngày 27 tháng 6 năm 2008. Ông vẫn còn giữ cương vị chủ tịch Microsoft nhưng không điều hành hoạt động tập đoàn.

3. HUGH HEFNER

Hugh Marston Hefner

Hugh Marston Hefner (born April 9, 1926) is an American, active in the field of newspaper publisher, founder and chief creative officer of Playboy magazine.

Hefner was born in Chicago, Illinois. He was the first (of two sons) of a teacher couple, Mr. and Mrs. Glenn Lucius (1896-1976) and Grace Caroline Hefner (their maiden: Swanson, 1895-1997). His mother was the original Swedish and his father English and German ancestry.He is a lineal descendant of the Plymouth colony governor William Bradford. Hefner attended Sayre Elementary School and Steinmetz high school, then worked for a newspaper of the U.S. Army from 1944 to 1946. After that, he graduated from the University of Illinois with a bachelor’s degree in psychology. After graduation, he studied one semester of graduate programs in sociology and women-gender studies at Northwestern University, but dropped out soon after.

January 1952, published as a copywriter for Esquire, he decided to quit after the proposal to increase remuneration up his $ 5 rejected. In 1953, he mortgaged all their own assets, bank loans, an amount of $ 600 or 800 and collected $ 8000 more than 45 investors, including his mother, to Playboy magazine, originally named Stag Party. The first number of the magazine not numbered, published in December 1953, posting nude photos of Marilyn Monroe taken from the 1949 calendar. More than 50,000 copies were sold, the proceeds back enough for him to pay for the cost of paper, printing and investment to these numbers. By the end of 1950, the magazine has sold over a million copies / month.

In 1960, he organized a TV show called Playboy’s Penthouse. He also opened the first Playboy Club in Chicago in February 1960. Until 1971, the magazine has sold 7 million copies / month, there were 23 Playboy clubs, resorts, hotels, casinos with more than 900 thousand members around the world. Also during this time, Playboy Enterprise company debuted with the array of different activities such as publishing, retail, limousine, record and film producer.

In 1980, Hefner was honored on the Hollywood Walk of Fame with a star his name.

Hugh Marston Hefner (sinh ngày 9 tháng 4 năm 1926) là một người Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản báo chí, người sáng lập và là giám đốc sáng tạo của tạp chí Playboy.

Hefner sinh tại Chicago, bang Illinois. Ông là con đầu (trong số 2 con trai) của một cặp vợ chồng giáo viên, ông bà Glenn Lucius (1896–1976) và Grace Caroline Hefner (họ thời con gái: Swanson, 1895–1997). Mẹ ông gốc Thụy Điển còn bố ông có tổ tiên người Anh và Đức. Ông là hậu duệ trực hệ của thống đốc thuộc địa Plymouth William Bradford. Hefner theo học trường tiểu học Sayre và trung học Steinmetz, sau đó làm việc cho một tờ báo của quân đội Mỹ từ năm 1944 đến 1946. Sau đó, ông tốt nghiệp Đại học Illinois với bằng cử nhân tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp, ông học một học kỳ của chương trình sau đại học về xã hội học và phụ nữ-giới tính học tại Đại học Northwestern, nhưng đã bỏ ngay sau đó.

Tháng 1 năm 1952, đang làm copywriter cho tờ Esquire, ông quyết định bỏ việc sau khi đề nghị tăng thù lao lên 5 đô-la của ông bị từ chối. Năm 1953, ông thế chấp hết tài sản của bản thân, vay ngân hàng một khoản là 600 hoặc 800 đô la và gom được thêm 8000 đô la từ 45 nhà đầu tư, trong đó có cả mẹ ông, để ra tạp chí Playboy, ban đầu định đặt tên là Stag Party. Số đầu tiên của tạp chí không đánh số, xuất bản vào tháng 12 năm 1953, đăng những bức ảnh khoả thân của Marilyn Monroe trong bộ lịch chụp từ năm 1949. Hơn 50.000 bản đã được bán hết, số tiền thu lại đủ để ông trả chi phí giấy, in ấn và đầu tư làm tiếp những số sau. Tới cuối những năm 1950, tạp chí đã được tiêu thụ hơn một triệu bản/tháng.

Đến thập niên 1960, ông tổ chức một chương trình truyền hình mang tên Playboy’s Penthouse. Ông cũng mở câu lạc bộ Playboy đầu tiên ở Chicago vào tháng 2 năm 1960. Cho đến năm 1971, tạp chí đã bán được 7 triệu bản/tháng, đã có 23 câu lạc bộ Playboy, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, sòng bạc với hơn 900 nghìn thành viên trên khắp thế giới. Cũng trong thời gian này, công ty Playboy Enterprise ra mắt công chúng với những mảng hoạt động khác nhau như xuất bản, bán lẻ, cho thuê xe limousine, thu âm và sản xuất phim.

Năm 1980, Hefner được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với một ngôi sao ghi tên ông.

4. HENRY FORD

Henry Ford

Henry Ford (July 30, 1863 – April 7, 1947) is the founder of the Ford Motor Company. He was one of the first to apply assembly line type production in automobile production.

In eight years old, his mother watches as other children she swordplay novels. That watches damaged, he removed regarded then edit … and edit. A player with the family he had to say: “The clock in the village must also run up when Henry approached guy”. Last time, financial fix his clock rang illustrious in the domain. One clock damaged giving thanks “you Henry” fix, and “you Henry” never asked for money: Doing fun too!
Machinery peculiar charm him. Seeing something new, he can find out for public. There was a shop, his legacy when empty, remove a machine run by steam, air clamp, almost threatening. But shortly after, he was twelve years old, he imitated built a small factory run by steam, in his loft apartment.

In twenty-eight years old, read an article in the magazine Monde Scientifique, described a device invented by a German explosive, he determined to practice the dream car manufacturing. He left his hometown, Detroit, received a leg engineer e comfortable in a carrier. He worked as everything from 6 pm to 6 am, the only leader some salary from starvation. But he was not discouraged, but to fix the clock power, and teach in a vocational school to earn extra money, saving, causing some capital, set up a small factory to manufacture a type of gasoline engine. Five years later, manufacturing is done, he mounted it on a tire is also due to he plays take, and the first car of America appeared: it high cage barracuda not smell can not win, running back, speed altitude of 30 kilometers per hour. You try to imagine: the car did not win that run in the city, how much danger! So he had to mount an ornamental into my car, and he was both driver and always ornamental hand hit to alert pedestrians to avoid.

A few years later, he founded the Detroit car company and car company Cadillac, capital of U.S. $ 100,000. At first he has a 25% stake, but how much he beat both much capital, certain to have more than half a share to take full control of the company according to his will. His policy is to make car a lot, so the price is lower, anyone can afford.

He applied Taylor’s methods of work organization, focused on the best people, and vocational training for workers. Initiatives are encouraged, significant bonus. Way of improved lines. Therefore, new models every day, every day increased productivity, cost per day each lower wages of workers is doubled, while the number of working hours was reduced from 9 hours to 8 hours per day .

In 1906 he produced 8,400 cars; four years later, that number increased to 34,000; year after that, it increased to 78,000;, and up to 1927, the day he produced 7,000 cars, calculated on the 7 second, there is a car in the workshop he slowly ran to be sent all over the world.

Because he understood that the interests of workers as his interests, and the interests of his clients also benefit, which is always to raise the salaries for workers and lowering the car so public workers and supporters in a dispute with his much larger company, as Seldon company. The company made him a selfish sense of they are sold to real questions, he did not, they excuse his condition. The case lasted for years. Trial court had treated him lose. To dissipate his inheritance, but he courageously published on all the causes of events and assure the customer that he will bring all the capital of the company to ensure the cars he made. Masses found him upright and sincerely care about their interests, advocacy journalism and eventually, when he appealed, he wins.

When the War broke out in Europe, he suffered so much young blood flowing in the basement hiding on the French front; so at the egg in the U.S. peace movement, he enthusiastically joined immediately; statement : “If I can do anything for this war to stop the whether dashed whole career, I would not mind.” In late 1915, he left money to hire the ship Oscar II and along with six peacemaker, across the Atlantic to Europe. Unfortunately, halfway through his ill to return to Detroit, while the other six continue to Stockholm, Copenhague, La Haye, exhorting people put guns … But still explode.

Since then, he has turned out to be too quo, sting, but still relentlessly trying to improve his Ford models. He was sixty years old, an age that even in the U.S., many people only talk about gardens nursing home, he was eager to reform the complete Ford: he spent U.S. $ 100 million, the replace 43,000 old machine, vocational training for all workers and boat to make a new type of vehicle, making Ford the largest car company in the world.

He died in 1947, at the age of 83, the industry is half billion UK metal (about 100 billion silver)

Henry Ford (30 tháng 7, 1863 – 7 tháng 4, 1947) là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô.

Hồi tám tuổi, ông mê đồng hồ như các trẻ khác mê tiểu thuyết kiếm hiệp. Thấy đồng hồ nào hư, ông cũng tháo ra coi rồi sửa…và sửa được. Một người chơi thân với gia đình ông đã phải nói:”Đồng hồ nào ở trong làng này cũng phải run lên khi thấy thằng Henry tới gần”. Lần lần, tài sửa đồng hồ của ông vang lừng trong miền. Ai có đồng hồ hư cũng đem lại nhờ “cậu Henry” sửa, và “cậu Henry” không bao giờ đòi tiền công: Việc làm đó thú quá mà!

Máy móc có sức quyến rũ ông kỳ dị. Trông thấy máy gì mới, ông cũng tìm hiểu cho kỳ được. Có lần lại một tiệm cưa, ông thừa lúc vắng người, tháo một cái máy chạy bằng hơi nước ra xem, bị máy kẹp, suýt nguy đến tính mạng. Nhưng chỉ ít lâu sau, năm ông mười hai tuổi, ông đã bắt chước chế tạo được một máy nhỏ chạy bằng hơi nước, trong căn gác xếp của ông.

Năm hai mươi tám tuổi, đọc một bài báo trong tạp chí Monde scientifique, tả một kiểu máy nổ do một người Đức phát minh, ông quyết chí thực hành cái mộng chế tạo xe hơi. Ông rời quê hương, lại Detroit ở, nhận một chân kỹ sư làm đ êm trong một hãng điện. Ông làm việc như mọi từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, mà chỉ lãnh được một số lương khỏi chết đói. Nhưng ông không nản chí, còn gắng sức sửa đồng hồ, và dạy thêm trong một trường hướng nghiệp để kiếm thêm tiền, dành dụm, gây một số vốn, lập một xưởng nhỏ để chế tạo một kiểu máy nổ chạy bằng xăng. Năm năm sau, máy chế tạo xong, ông lắp nó vào một vỏ xe cũng do ông đóng lấy, và chiếc xe hơi đầu tiên của Mỹ đã xuất hiện: nó cao lồng nhồng không mui không thắng, chạy dật lùi không được, tốc độ cao nhất là 30 cây số một giờ. Bạn thử tưởng tượng: xe hơi không thắng mà chạy trong thành phố thì nguy hiểm biết chừng nào! Cho nên ông phải lắp một cái kiểng vào xe, và ông vừa lái vừa luôn tay đánh kiểng để báo cho bộ hành biết mà tránh.

Mấy năm sau, ông lập Công ty xe hơi Detroit rồi Công ty xe hơi Cadillac, vốn 100.000 Mỹ kim. Mới đầu ông có 25% cổ phần nhưng kiếm được bao nhiêu ông lại đập cả vào vốn bấy nhiêu, nhất định phải có già nửa phần hùn để có đủ quyền điều khiển công ty theo ý muốn của mình. Chủ trương của ông là chế tạo xe cho thật nhiều, để giá xe được hạ, người nào cũng có thể mua được.

Ông áp dụng phương pháp tổ chức công việc của Taylor, chú trọng tới sự lựa người, và việc dạy nghề cho thợ. Sáng kiến được khuyến khích, trọng thưởng. Lối làm chuyền được cải thiện. Nhờ vậy, kiểu xe mỗi ngày mỗi mới, sức sản xuất mỗi ngày mỗi tăng, giá vốn mỗi ngày mỗi hạ mà lương của thợ thuyền được tăng gấp đôi, trong khi số giờ làm việc rút xuống từ 9 giờ xuống 8 giờ mỗi ngày.

Năm 1906 ông sản xuất được 8.400 chiếc xe; bốn năm sau, con số đó tăng lên 34.000; một năm sau nữa, nó tăng lên 78.000; và tới năm 1927 thì mỗi ngày ông sản xuất được 7.000 chiếc xe, tính ra cứ 7 giây đồng hồ, có một chiếc xe hơi ở trong xưởng ông từ từ chạy ra để được gửi đi khắp thế giới.

Nhờ ông hiểu rằng cái lợi của thợ thuyền là lợi của ông, và cái lợi của khách hàng cũng là lợi của ông, mà luôn luôn tìm cách tăng lương cho thợ và hạ giá xe cho nên thợ thuyền và quần chúng ủng hộ ông trong một vụ tranh chấp với nhiều công ty lớn hơn ông, như công ty Seldon. Công ty này bắt ông phải theo quan niệm ích kỷ của họ là bán cho thật mắc, Ông không chịu, họ kiếm cớ kiện ông. Vụ kiện kéo dài hàng mấy năm. Tòa sơ thẩm đã xử ông thua. Sản nghiệp của ông muốn tiêu tan, nhưng ông can đảm đăng lên báo hết thảy nguyên do sự kiện và cam đoan với khách hàng rằng ông sẽ đem hết số vốn công ty để bảo đảm những chiếc xe ông sẽ chế tạo. Quần chúng thấy ông ngay thẳng và thành thực nghĩ tới lợi của họ, viết báo bênh vực ông và rốt cuộc, khi ông chống án thì ông thắng.

Khi đại chiến thứ nhất bùng nổ ở Âu, ông đau khổ thấy biết bao máu thanh niên chảy trong những hầm núp trên mặt trận Pháp; cho nên lúc phong trào hòa bình manh nha ở Mỹ, ông hăng hái gia nhập liền; tuyên bố: “Nếu tôi có thể làm gì cho chiến tranh này ngưng được thì dù tiêu tan cả sự nghiệp, tôi cũng không ngại”. Cuối năm 1915, ông bỏ tiền ra mướn chiếc tàu Oscar II và cùng với sáu sứ giả hòa bình nữa, vượt Đại Tây Dương qua châu Âu. Rủi thay, nửa đường ông bị bệnh nặng phải trở về Detroit, còn sáu người kia tiếp tục tới Stockholm, Copenhague, La Haye, hô hào người ta bỏ súng…Nhưng súng cũng vẫn nổ.

Từ đó, ông hóa ra quạu quọ, chua chát, nhưng vẫn không ngớt tìm cách cải thiện kiểu xe Ford của ông. Năm ông sáu chục tuổi, cái tuổi mà ngay ở Mỹ, nhiều người chỉ tính tới chuyện về vườn dưỡng lão, thì ông còn hăng hái cải tổ lại hoàn toàn hãng Ford: ông bỏ ra 100 triệu Mỹ kim, thay 43.000 máy cũ, dạy lại nghề cho hết thảy thợ thuyền để chế tạo một kiểu xe mới, làm cho hãng Ford thành hãng xe hơi lớn nhất thế giới.

Ông mất năm 1947, thọ 83 tuổi, sản nghiệp là nửa tỉ Anh kim (khoảng 100 tỉ bạc)

5. WALT DISNEY

Walter Elias Disney

Walter Elias Disney (December 5, 1901 – December 15, 1966) is a film producer, director, screenwriter, voice actor and American cartoon artist. He grew up at farm in Macerline, Missouri. From the small, Disney had a penchant outstanding business with the sale of the sketch for primary school classmates. Walt Disney realized that those squiggly drawing is great business idea after changing these cartoon free hair cuts. Disney profound interest in art and cinema high school attended evening classes at the Chicago Art School. Disney embarked on the path animation artist in Kansas. In 1920, while working at the Kansas City Film Ads advertising workshop, Disney think of the first cartoon character to life, and in 1922 founded the first company Wipe-O-grams. Soon the company in trouble, Disney decided to leave Kansas City to Hollywood settle with the spirit of youthful enthusiasm, the map drawing and animation ideas in my head. Now he says: “I will be directing Hollywood movies!”. Song Disney dream come true to have found a place in this cinema is not easy. Then a garage for your car Robert along with his brother, Ron, Walt Disney founded the studio “Disney Brothers Studios” with Ron loans 200 USD, 500 USD uncle and asked parents to mortgage the house to 2500 USD. After a long time, Disney hired Hollywood-based and sold the first cartoon series based on the fairy character is Alice, Alice comedies series.

Walter Elias Disney (5 tháng 12, 1901 – 15 tháng 12, 1966) là nhà sản xuất phim, đạo diễn, người viết kịch bản phim, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ phim hoạt họa Mỹ. Ông lớn lên tại trang trại ở Macerline, Missouri. Ngay từ nhỏ, Disney đã có thiên hướng kinh doanh vượt trội với việc bán những bức phác họa cho bạn bè cùng lớp tiểu học. Walt Disney nhận ra rằng những nét vẽ nguệch ngoạc ấy lại là ý tưởng kinh doanh tuyệt vời sau việc đổi những bức tranh biếm họa ấy với những lần cắt tóc miễn phí. Disney quan tâm sâu sắc tới hội họa và điện ảnh thời trung học đã tham gia lớp học buổi tối tại Trường Nghệ thuật Chicago. Disney dấn thân vào con đường họa sĩ hoạt hình ở Kansas. Năm 1920, khi đang làm việc tại xưởng quảng cáo phim Kansas City Film Ads, Disney nghĩ ra những nhân vật hoạt hình đầu tiên và năm 1922 lập công ty đầu đời Lau-O-grams. Chẳng bao lâu sau công ty gặp khó khăn, Disney quyết định rời Thành phố Kansas đến Hollywood lập nghiệp chỉ với tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, bộ đồ vẽ và những ý tuởng hoạt hình trong đầu. Lúc đi ông nói: “Tôi sẽ làm đạo diễn phim Hollywood!”. Song ước mơ của Disney không trở thành hiện thực vì tìm chỗ đứng trong làng điện ảnh này không hề dễ dàng. Thế rồi một gara để xe của bác Robert cùng với người anh trai là Ron, Walt Disney thành lập xưởng phim “Disney Brothers Studios” với việc vay Ron 200 USD, người chú 500 USD và nhờ bố mẹ thế chấp ngôi nhà để có 2.500 USD nữa. Sau một thời gian dài, Disney thuê được trụ sở ở Hollywood và bán được loạt phim hoạt hình đầu tiên dựa trên nhân vật cổ tích là Alice, loạt phim Alice Comedies.

6. STEVE JOBS

Steven Paul Jobs

Steven Paul Jobs (February 24, 1955 – October 5, 2011) is a business magnate and American invention. He is co-founder, chairman, and former CEO of Apple, is one of the most influential people in the computer industry. He previously served as chief executive of Pixar animation studios; then become members of the board of directors of The Walt Disney Company in 2006, after Disney acquired Pixar. He is recognized as the executive producer of the movie Toy Story (1995).

In the late 1970s, Steve Jobs and Apple co-founder Steve Wozniak, Mike Markkula, and some others, designed, developed and marketed one of the commercially successful personal computer First, the Apple II. In the early 1980s, Jobs was one of the first to see the commercial potential of the graphical user interface controls using the mouse led to the birth of the Macintosh. After the failure in a power struggle with the board of directors in 1984, Jobs withdraw from Apple and founded Next, a computer platform development company specializing in the higher education and business. Apple bought NeXT in 1996 brought Jobs back to the company he co-founded, then worked there as a chief executive officer from 1997 until 2011. In 1986, he acquired the computer graphics division of Lucasfilm company, then spun off as Pixar animation studios. He remained CEO and majority shareholder holds a 50.1% stake of Pixar until Disney acquired in 2006. Consequently Jobs became the largest individual shareholder holds a 7% stake and a member of Disney’s Board of Directors.

Business processes of Steve Jobs has contributed much to the symbolic image idiosyncratic, typical entrepreneurs of Silicon Valley, emphasizing the importance of design and understanding the crucial role of aesthetics to attract the public. His work to promote the development of products that our functional and elegant has attracted supporters of all.

August 24, 2011, Steve Jobs announced the resignation of chief executive officer of Apple. In the resignation letter, Jobs strongly to recommend that Tim Cook as his successor. Due to this request, Jobs was appointed chairman of the board of Apple. On October 5, 2011, Apple announced that Steve Jobs has died at the age of 56.

Steven Paul Jobs (24 tháng 2 năm 1955 – 5 tháng 10, 2011) là ông trùm kinh doanh và sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Trước đây ông từng là tổng giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar; sau đó trở thành thành viên trong ban giám đốc của công ty Walt Disney năm 2006, sau khi Disney mua lại Pixar. Ông được công nhận là điều hành sản xuất của bộ phim Toy Story (1995).

Cuối những năm 1970, Steve Jobs cùng nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, Mike Markkula, và một số người khác, thiết kế, phát triển và đưa ra thị trường một trong những dòng máy tính cá nhân thành công thương mại đầu tiên, dòng Apple II. Đầu những năm 1980, Jobs là một trong những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng thương mại của giao diện người dùng điều khiển đồ họa bằng cách sử dụng chuột dẫn đến việc ra đời Macintosh. Sau khi thất bại trong một cuộc đấu tranh quyền lực với ban giám đốc vào năm 1984, Jobs rút khỏi Apple và sáng lập NeXT, một công ty phát triển nền tảng máy tính chuyên về giáo dục và kinh doanh cao hơn. Việc Apple mua lại NeXT vào năm 1996 đưa Steve Jobs trở lại công ty mà ông là đồng sáng lập, sau đó làm việc ở đó trong vai trò tổng giám đốc điều hành từ năm 1997 cho đến năm 2011. Năm 1986, ông mua lại bộ phận đồ họa vi tính của công ty Lucasfilm, sau đó tách ra thành hãng phim hoạt hình Pixar. Ông vẫn là tổng giám đốc điều hành và cổ đông lớn nắm 50,1% cổ phần của Pixar cho đến khi hãng Walt Disney mua lại vào năm 2006. Do đó Jobs trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất nắm 7% cổ phần và là thành viên của Hội đồng quản trị của Disney.

Quá trình hoạt động kinh doanh của Steve Jobs đã đóng góp nhiều cho các hình ảnh biểu tượng mang phong cách riêng, nhà doanh nghiệp tiêu biểu của Thung lũng Silicon, nhấn mạnh tầm quan trọng của thiết kế và hiểu biết vai trò thiết yếu của tính thẩm mỹ trong việc thu hút công chúng. Công việc của ông thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm mà chức năng và tính thanh lịch của chúng đã thu hút những người ủng hộ hết mình.

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs tuyên bố từ chức tổng giám đốc điều hành của Apple. Trong thư từ chức, Jobs mạnh mẽ gửi gắm rằng Tim Cook là người kế nhiệm ông. Do yêu cầu này, Jobs được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của Apple. Ngày 5 tháng 10, 2011, Apple loan tin Steve Jobs đã qua đời ở tuổi 56.

7. JAMES CAMERON

James Francis Cameron

James Francis Cameron (born August 16, 1954 in Kapuskasing, Ontario, Canada) is a Canadian-American director. In 1971, he moved to live in the United States and graduated from the Department of Physics University of California. He is best known as a film director has many names around the world.

The first film which he joined as an art director and in charge of building the scale model … movie Battle Beyond the Star (1980) of Roger Corman In 1981, he was officially assigned by the director of the movie Piranha II: The Spawning. In 1984, he wrote the script and directed the science fiction action film Terminator I (The Terminator – Part I). The film was successful and has contributed to the name of the actor Arnold Schwarzenegger became familiar to the public. It is followed by a series of other science fiction blockbuster movies: Aliens, Terminator 2: Judgment Day (the Day of Judgment) … End of the 90s of the 20th century, he served two high-budget films as True Lies ($ 100 million) and Titanic ($ 200 million) obtained a great success in terms of revenue. In particular, the movie Titanic has not only become one of the most popular movies of all time, but also earned 11 Oscars, including the Academy Award for best director in 1997. And most recently he has made a revolutionary beginning of modern techniques with 3D movie Avatar (film) (2009) This is the blockbusters such as his film Titanic.

According to the website They Shoot Pictures, Do not They?, James Cameron is currently ranked 90th in the list of 100 Greatest Director of all time. The film of his presence in the 1000 movie list of this site is: The Terminator, Aliens, Terminator 2: Judgment Day.

James Francis Cameron (sinh ngày 16 tháng 8 năm 1954 tại Kapuskasing, Ontario, Canada) là đạo diễn người Mỹ gốc Canada. Năm 1971, ông chuyển sang sinh sống ở Mỹ và đã tốt nghiệp khoa Vật lý Đại học California. Ông được biết đến như một đạo diễn điện ảnh có nhiều tên tuổi trên thế giới.

Bộ phim đầu tiên mà ông tham gia với vai trò chỉ đạo nghệ thuật và phụ trách dựng những mô hình thu nhỏ… là phim Battle Beyond the Star (1980) của Roger Corman Đến năm 1981, ông chính thức được giao đạo diễn của phim Piranha II: The Spawning. Năm 1984, ông đã viết kịch bản và đạo diễn cho phim hành động khoa học giả tưởng Terminator I (Kẻ huỷ diệt – phần I). Bộ phim thu được thành công và đã góp phần đưa tên tuổi của diễn viên Arnold Schwarzenegger trở nên quen thuộc với công chúng. Tiếp sau đó là một loạt các phim khoa học giả tưởng ăn khách khác: Aliens, Terminator 2: Judgment Day (Ngày phán xét)… Cuối những năm 90 của thế kỷ 20, ông làm 2 phim với kinh phí cao là True Lies (100 triệu USD) và Titanic (200 triệu USD) thu được thắng lợi lớn về doanh thu. Đặc biệt, bộ phim Titanic đã không chỉ trở thành một trong những phim ăn khách nhất mọi thời đại mà còn đem về 11 giải Oscar, trong đó có giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất năm 1997. Và gần đây nhất ông đã làm nên một cách mạng mở đầu cho kỹ thuật hiện đại 3D với bộ phim Avatar (phim)(2009) đây là bộ phim ăn khách được ví như bộ phim Titanic của ông.

Theo thống kê của trang web They Shoot Pictures, Don’t They?, James Cameron hiện đang đứng thứ 90 trong Danh sách 100 Đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời đại. Các phim của ông có mặt trong danh sách 1000 phim của trang web này là: The Terminator, Aliens, Terminator 2: Judgment Day.

8. MARK ZUCKERBERG

Mark Elliot Zuckerberg

Mark Elliot Zuckerberg (born May 14, 1984) is a computer programmer and an American business owners. Now a student at Harvard University, he founded the social networking website Facebook with the help of classmates at Harvard, Andrew McCollum, as well as of those of you in the same room at the dormitory Dustin Moskovitz and Chris Hughes. He is currently chief executive officer of Facebook. In 2008, Zuckerberg was ranked 785th in the rankings wealthy businessman by Forbes, with a net him up to $ 1.5 billion.

2011 Mark Zuckerberg’s personal property is estimated at $ 17.5 billion , ranked No. 14 in the ranking of 400 richest people in the United States by Forbes.

Zuckerberg was born in a Jewish-American family and grew up in Dobbs Ferry, Westchester County, New York. He began programming computers since the sixth grade. Zuckerberg has Ardsley High School and graduated from Phillips Exeter Academy in 2002.
In 2010, Zuckerberg was Time magazine selected as Person of the Year. In 2008, Zuckerberg by Forbes magazine ranked the rich in the first 321 in the United States, with a value of the network about $ 16.6 billion. He is the youngest person to appear on the Forbes 40. In 2009, the value of holding assets of Zuckerberg has dropped below $ 1.2 billion. In 2011, his estimated assets of $ 17.5 billion.

Mark Elliot Zuckerberg (sinh ngày 14 tháng 5 năm 1984) là một lập trình viên máy tính và là một chủ doanh nghiệp người Mỹ. Lúc đang là một sinh viên của Đại học Harvard, anh đã thành lập website mạng xã hội Facebook với sự trợ giúp của các bạn học tại Harvard Andrew McCollum, cũng như của những người bạn ở chung phòng ở ký túc xá Dustin Moskovitz và Chris Hughes. Hiện nay anh đang là tổng giám đốc điều hành của Facebook. Năm 2008, Zuckerberg xếp thứ 785 trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu có của tạp chí Forbes, với số tài sản của anh lên đến 1,5 tỷ USD.

Năm 2011 tài sản cá nhân của Mark Zuckerberg ước tính khoảng 17,5 tỷ USD , xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng 400 người giàu nhất Hoa Kỳ của tạp chí Forbes.

Zuckerberg sinh ra trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái và lớn lên tại Dobbs Ferry, quận Westchester, New York. Anh đã bắt đầu lập trình máy tính từ lúc học lớp 6. Zuckerberg đã học Trường PTTH Ardsley và tốt nghiệp Phillips Exeter Academy năm 2002.

Năm 2010, Zuckerberg được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của Năm. Năm 2008, Zuckerberg dược tạp chí Forbes xếp hạng người giàu ở thứ 321 tại Hoa Kỳ, với một giá trị của các mạng khoảng $16.6 tỷ . Anh là người trẻ nhất xuất hiện trên Forbes 40. Trong 2009, giá trị giữ tài sản của Zuckerberg đã tụt xuống dưới $ 1.2 tỷ. Năm 2011, ước tính tài sản của anh khoảng $17.5 tỷ.

9. SAM WALTON

Sam Walton

Sam Walton was the son of Thomas Gibson Walton and Nancy “Nannie” Lee (nee Lawrence), he was born in Kingfisher, Oklahoma on March 29, 1918.

Sam Walton started a new career with true humility location: wage worker for a laundry shop in the town of Bentonville, Arkansas, United States. Every day, the 28-year-old young man with three other staff bring the items were as clean rooms will be given to each customer.

At that time two retail giant Kmart Corporation and Sears owns most retail systems in Arkansas and surrounding states. After delivery, directly encounter all kinds of customers, Sam Walton had discovered Kmart and Sears did not appear in the small and remote towns like Benton his home. Seeing this, Sam Walton slope immediately the full amount of $ 150 to hire eight workers and established a retail store first, named Wal-Mart’s right in Bentonville home town he. No one would have guessed, this is a precursor to a system the world’s largest retailer and the largest of all time later.

First time starting a business, so little capital, lack of experience, Sam’s store mainly wholesale retail according to the guiding principle of interest, trading necessities needed only. Sam Walton has also attracted large number of customers in town with quality service as attentive enthusiastic service, quality guarantee, affordable … Until 1965, Wal-Mart has become one of the retail stores to attract more customers in the town of Benton.

Sam Walton là con của Thomas Gibson Walton và Nancy “Nannie” Lee (née Lawrence), ông sinh ở Kingfisher, Oklahoma vào 29 tháng 3 năm 1918.

Sam Walton bắt đầu lập nghiệp với vị trí thật khiêm nhường: công nhân làm thuê cho một tiệm giặt là tại thị trấn Bentonville, bang Arkansas, Hoa Kỳ. Hằng ngày, chàng thanh niên 28 tuổi này cùng 3 nhân viên khác đem những món đồ đã được là ủi sạch sẽ trao tận tay cho từng khách hàng. 

Lúc đó hai tập đoàn bán lẻ khổng lồ Kmart và Sears sở hữu hầu hết hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Arkansas và các bang lân cận. Sau nhiều lần đi giao hàng, trực tiếp gặp đủ các loại khách hàng, Sam Walton đã phát hiện Kmart và Sears không hề xuất hiện ở các thị trấn nhỏ bé và hẻo lánh như Benton quê mình. Thấy vậy, Sam Walton liền dốc toàn bộ số tiền 150 USD thuê 8 công nhân và thành lập một cửa hàng bán lẻ đầu tiên, lấy tên là Wal-Mart ngay tại thị trấn Bentonville quê ông. Không ai có thể ngờ, đây chính là tiền thân của một hệ thống bán lẻ lớn nhất thế giới và lớn nhất mọi thời đại sau này.

Thời gian đầu tiên khởi nghiệp, do vốn ít, kinh nghiệm thiếu, cửa hàng của Sam chủ yếu buôn sỉ bán lẻ theo phương châm lấy công làm lãi, buôn bán những nhu yếu phẩm cần thiết nhất mà thôi. Sam Walton cũng đã thu hút số lượng lớn khách hàng trong thị trấn bằng chất lượng dịch vụ như tác phong phục vụ nhiệt tình chu đáo, chất lượng hàng bảo đảm, giá cả phải chăng… Cho tới năm 1965, Wal-Mart đã trở thành một trong những cửa hàng bán lẻ thu hút nhiều khách hàng tại thị trấn Benton.

10. WARREN BUFFETT

Warren Edward Buffett

Warren Edward Buffett was born August 30, 1930 in Omaha, Nebraska, United States, is an investor, entrepreneur and philanthropist, United States. He is the most successful investors in the world, the largest shareholder and chief executive of Berkshire Hathaway, and by Forbes magazine ranked the world’s second richest man after Bill Gates with assets of around $ 27 billion . He is called “Legends of Omaha” or “current origin Omaha” , which is very popular due to the consistency in the value investment philosophy and way of life savings Whether owns huge assets. For example, his 2006 salary of $ 100 thousand, a very small number compared to other managers in the same firm Berkshire Hathaway class; still two years 2007 and 2008 he received a total of $ 170 thousand in the year that basic salary is 100 thousand. There he lived in the house bought in 1958 in Omaha for $ 31,500 (now valued at about $ 700,000), though he also owns a $ 4 million in Laguna Beach, California. In 1989, he used $ 9.7 million in its budget Berkshire to buy an individual aircraft workers and put a fun name for it is “difficult to resist” (English: “The Indefensible”) by his former critic of any director of the company to do so.

Warren Buffett also known as the charity has donated 99% of the value of its assets for the operation of the Gates Foundation, founded by Bill Gates, and the council of Grinnell. In 1999 he was included on a list financial management policies of the 20th century’s best done by Carson firms, ahead of Peter Lynch and John Templeton. 2007 Time magazine listed “world’s 100 most influential people” .

Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway, và được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản chừng 27 tỉ USD. Ông được gọi là “Huyền thoại đến từ Omaha” hay “Hiền tài xứ Omaha”, rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ. Chẳng hạn tiền lương năm 2006 của ông chỉ là 100 nghìn USD, một con số rất nhỏ so với các nhà quản trị ở các hãng có cùng tầm cỡ Berkshire Hathaway; còn hai năm 2007 và 2008 ông chỉ nhận mỗi năm tổng cộng 170 nghìn USD trong đó lương cơ bản đã là 100 nghìn. Hiện ông sống tại ngôi nhà mua năm 1958 ở Omaha với giá 31.500 USD (bây giờ giá trị khoảng 700.000 USD) dù ông còn sở hữu một căn khác giá 4 triệu USD tại Laguna Beach, bang California. Năm 1989 ông dùng 9,7 triệu USD trong ngân sách của hãng Berkshire để mua một máy bay hạng cá nhân rồi đặt tên vui cho nó là “Khó cưỡng quá” (tiếng Anh: “The Indefensible”) do trước kia ông hay chỉ trích giám đốc hãng nào làm như vậy.

Warren Buffett còn nổi danh là nhà từ thiện đã tặng 99% giá trị tài sản của mình cho hoạt động của Hội Gates do Bill Gates sáng lập, đồng thời có trong hội đồng đại học Grinnell. Năm 1999 ông có trong danh sách những nhà quản trị tài chính giỏi nhất thế kỉ 20 do hãng Carson thực hiện, xếp trên Peter Lynch và John Templeton. năm 2007 được tạp chí Time đưa vào danh sách “100 người nhiều ảnh hưởng nhất thế giới”.